Ubytovanie Skalica

Rezervácie

Informačná povinnosť MANZO s.r.o.

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR

Prevádzkovateľ : MANZO, s.r.o.
adresa : Prietržka č. 100, 908 49 , IČO : 43974686
konateľ : Monika Šlahorová, Mária Horváthová, Aneta Staňková
www- stránka : https://ubytovanie-skalica.sk/
zodpovedaná osoba : Mgr. Peter Irša, tel. 0905938619 

MANZO s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi ubytovňu, alebo použije našu internetovú stránku. Ubytovňa zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi. Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci. 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností spoločnosť MANZO s.r.o. v zmysle zákona č. Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a súvisiacich zákonov upravujúcich činnosti spoločnosti pri evidencii pobytu. 

Spoločnosť MANZO s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje podľa zásad ochrany osobných údajov a v súlade s technickými a organizačnými opatreniami. 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou MANZO s.r.o. (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s technickými a organizačnými opatreniami spoločnosti MANZO s.r.o.
Komu budú Vaše údaje poskytnuté?
 
Údaje podľa § 13 Zákona 18/2018 Z.z. sú poskytované podľa osobitného zákona týmto subjektom s ktorými spoločnosť MANZO s.r.o. poskytuje osobné údaje o ubytovaných osobách :
1. Zamestnancom spoločnosti MANZO s.r.o. vykonávajúcim spracovateľské činnosti podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. , ktorý realizujú Vašu rezerváciu ubytovacej služby,
2. Poskytovateľ Internetu /provaider/ : Tlapnet SK, a.s. , Vinohrady nad Váhom 39, 925 55 Vinohrady nad Váhom
3. Na úseku hlásenia záznamov podľa Knihy ubytovaných : obec Prietržka
4. Na úseku personalistiky mzdy, daní, účtovníctva :
Zdravotná, sociálna poisťovňa
5. Finančná správa SR (Daňový úrad), Štatistický úrad
6. Poskytovateľ webových stránok a rezervačného formuláru

Oprávnené orgány podľa Zák. č. 18/2018 Z.z. :
vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, samosprávne kraje, orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány vykonávajúce kompetencie a právomoci štátnych orgánov podľa osobitných zákonov. 

Ako dlho osobné údaje naša spoločnosť údaje spracúva : 5 rokov vo všeobecnosti, inak podľa lehôt určených konkrétnym zákonom pre konkrétny účel a činnosť. Vaše osobné údaje budú zálohované v informačných systémoch používaných spoločnosťou MANZO s.r.o. 

V prípade zániku dôvodu zálohovania Vašich údajov pre poskytnutých, ale spracovaných pre konkrétny účel budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. 

Prečo zhromažďujeme informácie?
Informácie sú zhromažďované za účelom zjednodušenia procesu rezervácie medzi zákazníkom a poskytovateľom ubytovacích služieb, za účelom ponuky ďalších služieb tam, kde dávate súhlas k takýmto ponukám ako aj za účelom zlepšenia tohto procesu do budúcna. 

Za akým účelom zhromažďujeme informácie?
- Priebeh alebo podpora činnosti rezervačného procesu,
- Štatistické používanie systému k jeho možnému zlepšeniu

Pri ubytovaných osobách, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní sa jedná konkrétne o § 24 Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a súvisiacich zákonov ( napr. § 113 Zák. č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občiansky zákonník a iné) upravujúcich činnosti spoločnosti pri evidencii pobytu v rozsahu údajov o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania. Spoločnosť MANZO s.r.o. je povinná tieto údaje viesť a odovzdať obci Prietržka, ako správcovi dane, štátnym orgánom ( napr. cudzinecká polícia, polícia, prokuratúra, súd) ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu. 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Zhromaždené informácie nie sú nijak inak využité a nikdy nie sú posunuté tretím stranám bez predošlého súhlasu. 

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Aké máte práva? 

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na spoločnosti MANZO s.r.o. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Podmienky Cookies

Čo sú Cookies?
 
Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukládajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. 

a) kvôli čomu používame súbory Cookies
 
kvôli správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces rezervácie s čo najmenšími ťažkosťami. pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie.
 
Aké súbory cookie používame:
 
Súbory cookie používané na našich stránkach môžeme z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "session cookie", ktoré sú dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len dokým ho nezatvoríte, a dlhodobé tzv. "persistent cookie", ktoré zostávajú na Vašom zariadení uložené oveľa dlhšie alebo dokým ich ručne neodstránite ( doba uloženia súborov cookie na Vašom zariadení závisí na nastaveniach cookie a nastaveniach Vášho prehliadača). 

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, ich môžeme rozdeliť na: 

konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov 
trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov 
remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a k ich správnemu zacieleniu analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú 
esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu 

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napríklad priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "cookie tretích strán"). Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať. 

Nami používané Cookies nám umožňujú vylepšiť naše webové stránky. 

Ak nechcete prijímať cookies, môžete upraviť nastavenie Vášho prehliadača. 

Funkcia nápovede priamo vo vašom prehliadači vysvetľuje ako zmeníte toto nastavenie. Môžete tiež navštíviť web www.aboutcookies.org, ktorý obsahuje komplexné informácie o tom, ako spravovať súbory cookies v širokej škále prehliadačov. 

Prosíme, berte na vedomie, že vďaka blokovaniu cookies nemusíte byť schopní naplno využívať všetky funkcie týchto webových stránok, najmä používanie rezervačného systému k dokončeniu rezervácie. 

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, 

(t.j. dotknutá osoba má záujem o uzatvorenie zmluvy s spoločnosťou MANZO s.r.o. a vykoná iniciatívu na uzatvorenie zmluvy, kedy predpokladom nevyhnutným úspešného uzatvorenia zmluvy sú jej osobné údaje, pri aplikácii tohto ustanovenia je potrebné vždy riadiť sa povinnosťou minimalizácie osobných údajov, tak aby rozsah poskytnutých údajov dotknutou osobou bol v súlade so zámerom a obsahom zmluvy. V zmluvných vzťahoch s fyzickými osobami je vhodnejšie postupovať podľa písm. a) , nakoľko spoločnosť MANZO s.r.o. osobné údaje ďalej poskytuje) 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

(t.j. napr. Zákon o Správe daní, hlásenia pobytu občanov, hlásenia pobytu cudzincov, evidencii obyvateľov, a podobne- bližšie nižšie v texte- katalóg činností spoločnosť MANZO s.r.o. ) 

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, 

(t.j. v prípade rozhodnutí v čase mimoriadnej situácie, pri umiestnení osoby za účelom poskytnutia nevyhnutnej starostlivosti , pri mimoriadnych udalostiach a podobne) 

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo 

(t.j. plnenia úloh vo verejnom záujme sú definované zákonom napr. Zákon o obecnom zriadení, zákon o PZ, SIS, VOS, SBS, prokuratúre, súdoch, Trestný zákon, Trestný poriadok, exekučný poriadok .... a iné zákony ) 

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

2) Právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.
 
3)Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, okrem iného musí zohľadniť 

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov, 

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa 
§ 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17, 

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a 

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Cookie pravidlá MANZO s.r.o.

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58 / ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, Tablet, mobilný telefón, …), ktoré pri používaní internetovej stránky dotknutá osoba používa. 

Plné využitie funkcie a služby, ktoré ponúka internetová stránka je spojené s povolením tzv. Cookies pre konkrétne zariadenie, pretože niektoré funkcie internetové stránky teda webu je možné poskytovať len s využitím cookies. Pomocou cookies sa skúma účinnosť dizajnu webu internetovej prezentácie a zároveň aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených, a tiež nám pomáhajú pri overovaní tvojej totožnosti v prípadoch, keď je to potrebné. 

Použitím internetovej stránky je vyjadrovaný súhlas s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto našich Cookie pravidlách. 

Čo sú to cookies?
Ak používate našu internetovú stránku, môžeme ukladať určité informácie o Vašom zariadení vo forme užitočného súboru známeho ako “cookie”. Cookies sú používané na zlepšenie zážitku zo skoro každej internetovej stránky, vrátane tej našej.
 
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do zariadenia využívaného dotknutou osobou, pri využití internetovej stránky spoločnosti MANZO s.r.o.. Internetová stránka môže načítať tieto súbory cookie z tvojho internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox alebo Google Chrome) zakaždým, keď je používaná dotknutou osobou, tak sú získané informácie k identifikácii užívania webstránky, získané údaje sa ukladajú na základe, čoho sa tvoria preferencie a nastavenia. 

Cookies sa bežne používajú pri takmer každej internetovej stránke. Z bezpečnostných dôvodov veľa internetových stránok nefunguje vôbec bez použitia cookies (alebo iných podobných technológií, ako sú napríklad “web beacons” alebo “tags”). 

Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. 

Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies trvajú len v priebehu tvojho online prístupu a zmizne z Vášho zariadení po zatvorení prehliadača. 

Trvalé cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolovateľné pri každej návšteve internetové stránky. 

Typy cookies
Ak používate našu internetovú stránku, táto používa štyri druhy cookies, ktoré môžu byť nastavené v tvojom zariadení. 
nevyhnutné cookies… Tieto cookies sú nevyhnutné k tomu, aby Vám pomohli využiť vlastnosti a služby, ktoré ti ponúkame na internetovej stránke. Bez týchto cookies by služby, ktoré chcete využiť, nemohli byť poskytnuté. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré by mohli byť použité na Vašu identifikáciu ani nekontrolujú a nepamätajú si Tvoj pohyb na Internetovej stránke.
funkčné cookies… Tieto cookies nám umožňujú poskytovať Vám lepší zážitok z našej internetovej stránky. Nezbierajú ani neukladajú žiadne informácie, ktoré by nám umožnili Vás identifikovať.
výkonnostné cookies… Výkonnostné cookies nám pomáhajú pochopiť, ako používate našu internetovú stránku. Napríklad môžeme vidieť, ktoré služby sú najobľúbenejšie, určiť, kedy a kde dochádza k chybám a otestovať rôzne verzie webovej stránky s cieľom poskytnúť z nich lepšie online skúsenosti.
Iné typy cookies.
  
Správa cookies
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z tvojho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany) ,alebo ťa varovať pred tým, než je cookie uložené na tvojom zariadení.

Otázky a odpovede
 
Musíte mať povolené cookies?
Áno, ak chcete používať internetovú stránku bez obmedzenia. Ak cookies nepovolíte alebo zablokujete, môžete používať webovú lokalitu tiež, avšak nezaručujeme Vám jej plnú funkcionalitu, teda ju budete používať obmedzene.

Ukladajú cookies Vaše osobné údaje?
Nie. Neukladajú. Informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené v bezpečí a nie sú zhromažďované ani uložené v cookies. Cookies nemôžu získať prístup ku Vášmu zariadeniu a ani nemôžu prečítať Vaše osobné údaje uložené v ňom. Naše cookies nemôžu na Vaše zariadenie nainštalovať nič škodlivého. V skutočnosti je obsah väčšiny cookies náhodný reťazec čísel a písmen, ktoré slúžia len ako identifikátor.

Ovplyvňujú cookies Vaše súkromie a ako používame Vaše údaje?
Zaväzujeme sa rešpektovať Vaše súkromie a môžeš si byť istá / ý, že s Vašimi údajmi (nielen osobnými) je po celú dobu nakladané s maximálnou starostlivosťou. 

Môžete stále Používať Internetovú stránku, keď ste blokoval všetky cookies?
Ak sa rozhodnete blokovať všetky cookies, naša internetová stránka nebude fungovať tak, ako bolo myslené a nebudete môcť využívať mnoho služieb, ktoré poskytuje. Či ste zablokoval všetky cookies a chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka webová lokalita, budete musieť cookies povoliť. Môžete to urobiť vo Vašom prehliadači.